Wet mentorschap meerderjarigen

Als iemand door ziekte zijn persoonlijke belangen niet meer kan behartigen, of zelfs ‘wilsonbekwaam’ is, kan een ander deze overnemen. In de Wet mentorschap meerderjarigen zijn de regels over mentorschap en onderbewindstelling vastgelegd. Deze twee vormen van belangenbehartiging, en het curatorschap, worden ingezet bij mensen die (beperkt) wilsonbekwaam zijn.

De voornaamste regels:

Mentorschap

 • de mentor behartigt persoonlijke belangen in verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding
 • de mentor betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij beslissingen
 • de mentor houdt zich niet bezig met financiële zaken, vermogen en bezittingen van de betrokkene
 • een mentor wordt benoemd door de kantonrechter
 • de kantonrechter houdt daarbij rekening met de voorkeur van betrokkene
 • de benoeming geldt bij voorkeur een familielid de aanvraag voor mentorschap kan worden gedaan door de betrokkene, partner, familie tot in de vierde graad, de curator of bewindvoerder, de instelling waar de betrokkene wordt verzorgd of het Openbaar Ministerie

Bewindvoerder

De aanstelling van een bewindvoerder, de werkwijze en bevoegdheden zijn hetzelfde als bij de mentor, alleen verschilt het takenpakket. De bewindvoerder beheert (gedeeltelijk) de bezittingen, het vermogen en de financiële zaken van de onder bewind gestelde. De bewindvoerder behartigt geen belangen in verzorging, verpleging en behandeling.

De bewindvoerder kan ook als mentor wordt aangesteld. Dan behartigt hij beide belangen.

Curator

 • de curator behartigt financiële en andere persoonlijke belangen
 • de curator beslist voor de onder curatele gestelde
 • de onder curatele gestelde verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en mag zonder toestemming van de curator niet zelfstandig rechtshandelingen verrichten
 • de curator betrekt de onder curatele gestelde, als hij daartoe in staat is, zoveel mogelijk bij te nemen beslissingen
 • de curator beslist niet over hoogst persoonlijke zaken als testament en wilsverklaringen
 • de kantonrechter benoemt een curator en houdt toezicht
 • de curator is altijd een persoon
 • bij voorkeur wordt iemand van de familie benoemd
 • de aanvraag voor onder curatele stelling kan worden gedaan door betrokkene, partner, familie tot in de vierde graad, de bewindvoerder of mentor
 • het indienen van een verzoek wordt door een advocaat bij de rechtbank gedaan

Zaakwaarnemer en gevolmachtigde

Wanneer iemand nog goed in staat is eigen beslissingen te nemen en wilsbekwaam is, kan hij een zaakwaarnemer of gevolmachtigde vragen diverse zaken te regelen.

De zaakwaarnemer

 • regelt zaken als huishoudelijke hulp, vervoer, hulpmiddelen
 • overlegt met hulpverlenende instanties en overheden
 • overlegt over de te nemen beslissing met degene voor wie hij de zaken regelt

De gevolmachtigde

 • neemt beslissingen voor degene die de volmacht geeft
 • voor bank- en girozaken is een schriftelijke machtiging nodig

Meer informatie:

Ministerie van Justitie

Afdeling Publieksvoorlichting

Postbus 20301

2511 EX Den Haag

Telefoon: 070 – 370 79 11

www.justitie.nl, rubriek: publiek / familie en gezin

Terug naar boven