Kwaliteitswet Zorg instellingen

De Kwaliteitswet Zorginstellingen geldt voor alle zorginstellingen (verpleeghuizen, ziekenhuizen, etc.). De wet stelt algemene eisen die elke instelling zelf uitwerkt en invult.

De vier kwaliteitseisen waaraan zorginstellingen moeten voldoen:

1. Verantwoorde zorg:

 • zorg van goed niveau
 • doeltreffende en doelmatige zorgverlening, afgestemd op de reële behoefte van de patiënt

2. Kwaliteit van de organisatie:

 • voldoende en kwalitatief goed personeel en materieel
 • duidelijke verantwoordelijkheden
 • resultaten van overleg tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties betrekken in het kwaliteitsbeleid
 • geestelijke verzorging aanbieden bij een verblijf van langer dan één dag

3. Kwaliteitsbewaking:

 • systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg
 • gegevens verzamelen en registreren
 • regelmatig toetsen of de verleende zorg voldoet aan de kwaliteitsnormen
 • waar nodig werkwijzen aanpassen

4. Jaarverslag:

 • waarin verantwoording staat over de kwaliteit van de verleende zorg
 • gaat naar Inspectie voor de Gezondheidszorg

Handhaving en toezicht

Wanneer een instelling tekort schiet bij het verlenen van goede zorg, kan de minister van VWS een aanwijzing geven. De instelling moet dan binnen een bepaalde termijn aan de gestelde eisen voldoen. Het toezicht op de naleving van de Kwaliteitswet ligt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

Volgens de wet medezeggenschap hebben alle zorginstellingen een cliëntenraad. Deze adviseert over het beleid en de kwaliteit van de instelling.

Meer informatie:

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Afdeling Publieksvoorlichting

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

070 – 340 78 90

www.minvws.nl

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Postbus 16119

2500 BC Den Haag

070 – 340 79 11

www.igz.nl

Terug naar boven